اربعین حسینی هم گذشت و مثل رود زلالی بود که ناپاکی ها و شرارتها و لجنهای دنیا را با خود برد و اکنون میشود کمی در زلالی اینه آن به دنیا و ادمهایش نگاه کرد

اربعین نمونه ی کوچکی بود از زندگی مهدوی ،ادمهایی که به خواهش دیگران را به خانه خود میبردند و به انها خدمت میکردند ،پاهای میلیونها نفر که یک راه مشترک برای رفتن پیدا کرده بودند وزبانهایی که نیاز به مترجم نداشتند و زبان مشترکی به نام حسین(ع) پیدا کرده بودند، اربعین ما را یاد دولت کریمه امام زمان میاندازد بیست میلیون انسان گرد یک حرم و در زمینی به وسعت چند کیلومتر جمع شدند، کسی به کسی تجاوز نکرد کسی بر سر غذا و آب با کسی درگیر نشد ، شنیده بودیم در دوران امام زمان اگر زنی از این سر عالم تا ان سر عالم پیاده راه برود کسی متعرض به او نمیشود و در اربعین دیدم نمود عینی انرا

اربعین نمادها و عناوین و تمایزها و مرزهای جغرافیایی و طبقات اجتماعی را کم رنگ و به جایش یکرنگی و هم دلی و هم ترازی را جایگزینش کرد، کجا میتوان دید که وزیر و وکیل و کشاورز و روحانی و بی سواد و زن و مرد و سیاه و سفید زیر یک خیمه جمع شوند جز اربعین

اربعین نمایشگاه عرضه اسلام ناب محمدی بود.

 حیله دنیای غرب را که سالهاست با طالبان و ریگی و داعش قصد تخریب چهره اسلام را داردو داشتند ،آن پیزن کم بینای عراقی در اربعین که با التماس از رهگذران میخواست که به خانه ی او بیایند و استراحت کنند،نقش بر اب کرد

اکنون دنیا میداند اسلام واقعی اگر نمود کند چه دنیای زیبایی در انتظار جهان است.. باشد که از ظرفیتهای اربعین برای کشور عزیزمان نیز استفاده کنیمتاريخ : جمعه بیست و هشتم آذر 1393 | 13:39 | نویسنده : احمد طالبیان |

                                           (( هو الرفیع ))  

                            (در سوگ حضرت رسول(ص))                             

امـشب نمـی د ا نم چرا این خامـه گـریان می رود

                            در سـوگ دردی آشنـــا گریــان و نـالان مـی رود

امـشـب ز هـر کـاشـانـه ای آیـد صـدای نـالـه ای

                           چـون اُُسـتن حـنّا نه ای ، منـزول قــرآن مـی رود

بـنـگـر بــه طـاق آسـمـان ، آبـی تـریـن بیکــران

                           می گوید او به صد زبان، هـــــادی ا نسان می رود

بـلـبـل نـوای غـم زنـد ، بـر داغ خود مـرهم زنـد

                           زین غصه هر دم  ،دم زند آن کوه ایــمــان می رود

سـلـطـان دل ، خـورشـید دیـن ، عبد خدا ، قطب امین

                           پـیـغـمـبران را آخـرین سـالار عـرفــــان می رود

آن مـصـطـفـی آن دادگـر بربینوایـان چـون سـپـر

                          هم بر یـتیـمان بُد پـدر، خـاکـم به سر آن مـی رود

آنکس که با دستان خود ، زحمت کشد تا نان خود

                             گیرد ز نخلستــــان خود ، برسوی یزدان مـی رود

آن اشـرف نـوع بـشـر ، پـیـغـمـبـران را تـاج ســر

                               بر خاکیان پیغامبر  ، سرچشمه ی جـان مـــی رود

عالم ازین غصه کنون بنگـر چسان غرق اسـت بخون

                          هر ذره بـگرفته جـنـون ، سـیمای تـا بــان می رود

آن ســمـبــل آزادگــان ، آن یــاور درمــانــدگــان

                           درد آشـنـای عـاشـقـان ، منـجـی زنــدان مـی رود

آن مـرد میدان شـرف، پشمـینه پوش جان به کف

                         آمــاده در راه هــدف ، آن مــرد مـیـدان مــی رود

در سادگی چون دیگران  ، بی حافظ و بـی پـاسبان

                            آن رهـبر مستضعفان. آ ن جا ن ِ جا نا ن مـــی رود

                 "درویش"گر زین غم رود ، دیوانه ومضطر شود

                  عیـبش نکن زیرا که او از درد هجران می رود

                                                          درویش خاکسا ر

                                                        غلام رضا   قدوسیتاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393 | 12:27 | نویسنده : احمد طالبیان |
                  (( هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الحــــــــــــــــــــــــــق ))

     السلا م علیک یا ابا عبدالله(ع)

                                               (خــــــــــــــــون خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا )

           یا حسین (ع) ای مظهر خون خدا ، ادرکنا

                                                              ای سر و جانم فدای تربت کرب و بلا  ، ادرکنا

       آن کلام نابتان سر لوحه ی عشق  بشر

                                                               واژه درمـــــــــــــــــــــــــــــــانده شد از وصف شما ، ادرکنا

       لایـــــق وصلت نبودم روزگار بــــــــــــــــــــی مَنی

                                                              روزگار عشق و سنگر ، عشق مــــــــــــــــــــــــــــا ، ادرکنا

       اربــعــیــن دیگری از کربلا بگذشت و دل   

                                                               نــــــــــــــاله ی سوزنده دارد زین بــــــــــــــــــــــــــــلا ، ادرکنا

       اشــکها از دیــــده ها آید برون در سالـــــــهـــا

                                                              زیــن مقــــدر های بــی چـــون و چـــــــــــــــــــــــرا  ، ادرکنا

      هستی از خون شما جوشان جوشان تاابد

                                                             با خــــــــــــــــــــــــــــــروشی بی امــــــــان زین ماجرا ، ادرکنا

     ای بساط آفـــــــــــــــــــــــــــرینش را چراغی بی زوال

                                                             ذکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتان بر قلبها داده جـــــــــــــلا ، ادرکنا

    زنـــــــــــــــــــدگی شد زنـــــــــــــــــــــــده از سرخــــــــــــــــی خون  

                                                            خـــــــون هفتاد و دو گل در نـــــــــــیــــــــــنـــــوا  ، ادرکنا

   سبزی سر ، نیزه های خشک را شرمنده کرد

                                                             عالمی شــــــــــــــــــــــــــــــرمنده از این نیزه ها  ، ادرکنا

     یاحسین(ع) گفتیم و عمری بی حسین افتاده ایم

                                                                  یا حسین (ع) گفتیم و غرق ادعا  ، ادرکنا

   یاحسین (ع ) لطفی نما تا لایــــــــــــــــــق نامت شویم

                                                                یا حسین (ع) بنما نظر حال گدا ، ادرکنا

                                آتش غم سینه ی "درویش" را بگرفته چون

                                روسیــــــاهم ، روســـیاهم ، رو سیـــاه ، ادرکنا                                                                          درویش          خاکسارتاريخ : جمعه بیست و یکم آذر 1393 | 11:25 | نویسنده : احمد طالبیان |

                              ((هــــــــــــــــوالســـــبـحـــا ن ))

                                ( هر لحظه خدا را شکر )

هر لحظه خدا را شکر کاین توسن بی افسار

می تازد و می تازد تا مـــــــرز نگاه ـــــــــــــــار

 

دُردانه دلی داریم از جنس بلـــــــــــــــــــــــــــــور عشق

پـــــــندار فدا گشتن پیش قدم دلــــــــــــــــــــــــــــــدار

 

دل بردن از او باشد ،دلـــــــــــــــدادگی از ما شد

جان در طبق اخلاص بنهاده و مجنـــــــــــــــون وار

 

بنهاده دل و تـــــســــــــلیم شایـــــــــد به نظر آییم

شــو ریده ســـــــــری داریم کان شیفته ی دیــــــدار

 

بیچاره قلم دفتر ، بــــــــــــــــــــــــــــــار کلمه بر دوش

بگرفته و می نالد از سنگینی  این بـــــــــــــــــــــــار

 

     پــــــایان ســـــکوت دل طوفان غــــــــــــــــزل باشد                                                                       دستی به دعــــــــا داریم دستی به خــــم خـــــمــــار

 

چــــشــــــــــمـــــان خمار یار عــقـــل از سر ما برده

ما تشنه ی دیداریم ، تشنه نَبُوَد هشــــــــــــــــــیار

 

 

عقل و دل و دین دادیم تا مهر تـــــــــــــــــرا گیریم

جانا تو مکن نومید این بنده ی بی مقــــــــــــــــدار

 

لطفی ز کــــــــــــــرم کــن تو بر بنده ی در بـــنـــــــــدت

کز خواب منیت ها بیدار شود ،بــیـــــــــــــــــــــــــــــــــدار

 

" درویش" پشیمان است از لحظه ی  بی یادت

هر لحظه خـــــــــــــدا را شکر او نقطه و من پرگار

 

22/6/76 _درویش خاکسارتاريخ : پنجشنبه بیستم آذر 1393 | 10:37 | نویسنده : احمد طالبیان |

امروز از بانک بهم زنگ زدند که اقا دو قسط از وامت عقب افتاده و اگر فردا نیاری بدی ،به ضامن هات که سه نفر برای یک وام دومیلیون تومانی!هستند،زنگ میزنیم و خلاصه آبروتو میبریم وپولمون رو هم میگیریم ،گفتم تا سر ماه صبر کنید ،گفتند نه آقا !!نمیشه!فردا پولو بیار!

گوشیمو که گذاشتم خیلی ناراحت شدم! چرا که با این حقوق کارمندی ،دادن دو قسط ،برام سنگین بود ،خلاصه توفکر بودم و اسم قوم و خویشا و دوستا رو تو ذهنم مرور میکردم که ببینم در خونه ی کیو هنوز نزدم، که برم بزنم، برای قرض ،که با دیدن یک برنامه تلویزیونی نظرم در مورد خودم عوض شد و اصلا خیلی هم خوشحال شدم ،که جزء مقروضین سیستم بانکی هستم،به خانوم گفتم از فردا باید دنبال یک دست کت و شلوار درست و حسابی باشم، آخه منم ادم مهمی شدم ،خانومم با تمسخر گفت شما برو اون قسطای بانکتو بده ،بعد کت و شلوار قسطی هم میریم برات میخریم! گفتم کدوم قسط؟؟ من قسط بده نیستم ،گفت اِ... از کی شجاع شدی ؟ گفتم نگاه کن این اقا کارشناسه چی میگه ؟؟داره از مفسدین اقتصادی میگه ،همونایی که وام گرفتن و نمیدن !!هیچکس هم زورش بهشون نمیرسه ،مقروضین سیستم بانکی ،که هر از چند گاهی لیستشون منتشر میشه و کلی هم دبددبه و کبکبه دارن برا خودشون !!حالا منم یکی از همونا هستم،دیگه!!زشته با این کت و شلوار فرسوده برم بیرون!! تازه اسم مخفف هم دارن ،عین-میم ،من همیشه از اسم مخفف خوشم می اومد،آقای الف -ط ،قشنگه نه؟؟!! 

خانومم خندید و گفت: آره جون خودت! آقای الف- ط !!اولا اونا میلیاردی پول گرفتن و تو میلیونی ثانیا بانکها برای وامهای چند میلیونی تو، کلی ازت ضامن و چک و سفطه میگیرن که اگه حتی مرگ هم اومد سراغت ،پولشون، سوخت نشه و اونا فقط برای یه وام چند میلیاردی، سبیل گرو بذارن ،حله (البته درمورد سبیل داراش وگرنه اگه از این سه تیغه کنها باشن ،که دیگه حرفشون سنده،نخ سبیل هم نمیخواد)ثالثا اونایی که وام میلیاردی میگرن و نمیدن ، ادمشو هم دارن که بگن نمیدیم و دلمونم، نمیخواد بدیم ،اونوقت جنابعالی از کدوم حزب و جناحی؟؟یا نکنه اقازاده هستی و توی این سالها به ما نگفتی؟؟حالا به جای این حرفا برو یه زنگ بزن برادرم ،ببین میتونی فردا آبروتو بخری ...... یا نه؟؟

به قول بچه ها گفتنی،هیچ وقت تو عمرم ،اینجوری قانع نشده بودم ،به تلویزیون نگاه کردم دیدم کارشناس برنامه داشت به التماس می افتاد که آقا ،اگه این مقروضین میلیاردی ،پولو به بانکها برنگردونن،ضربه ی زیادی به اقتصاد مملکت وارد میشه

خداییش دلم بهش سوخت، واقعا وطن پرست بود،گفتم یه پیامک بدم، بگم آقا!اگه اینا رو به من میگی ، برنامه شما روی من یکی ،تاثیر مثبت داشت .......و من فردا ،از هر جا باشه، قرضمو به سیستم بانکی میپردازم تا نکنه در روند تولید و اشتغال کشور ، اخلال کنم .

اما حیف!پیامو که نوشتم ارسال نشد ،چون گوشیم به خاطر عدم پرداخت قبض ، قطع بود ......!!


برچسب‌ها: اقتصادی , سیستم بانکی , قبض , وام , مفسیدین اقتصادی

تاريخ : سه شنبه هجدهم آذر 1393 | 21:7 | نویسنده : احمد طالبیان |

اخیرا مصاحبه ای با جناب اقای بهزادی انجام شده که بخشی از ان به این وبلاگ مربوط میشود، اما قبل از اینکه به این بخش بپردازم، باید خودم را خدمت اقای بهزادی معرفی کنم ،تا ایشان بدانند بنده قلم دست نگرفتم و چشمانم را ببندم و چیزی بنویسم ، اگر شما مرا که پانزده ،شانزده سال در تیمهای منتخب شهربابک به عنوان بازیکن و مربی حضور داشته ام و در کارنامه ام قهرمانی استان هم داشته ام، را نمیشناسید و بزرگترین مجموعه فوتبالی شهر را به عنوان مدیر تحت نظر داشته و تعداد زیادی از بازیکنان فوتبال حال حاضر شهر، را به عنوان مربی یا سرپرست زیر نظر داشته ام ،را نمیشناسید ،پس قبل از هر کاری میبایست اسم و نشان مرا جستجو کنید تا در مصاحبه تان نگویید طرف کارشناس علوم دینی است .....کار سختی هم نیست اگر از ده تا فوتبالیست گذشته و ده تا فوتبالیست امروزی میپرسیدید، این آقا کیست؟ بهتان میگفتند

 ادامه مطلب
تاريخ : شنبه پانزدهم آذر 1393 | 15:24 | نویسنده : احمد طالبیان |

بعضی مردا !همونطور که به آخرین مدل ماشین پراید خوشرنگ نگاه میکنن و در مورد ساخت و جنس و قیمتش بحث میکنن، همونطور به زن بدحجاب بی حیا ، نگاه میکنن و در مورد جنس و سن (همون مدل)وقیمتش بحث میکنن

بعضی مردا همونطور که در مورد بازی فوتبال و برد و باخت و حاشیه هاش حرف میزنن و بحثاشو دنبال میکنن و روی فلان تیم شرط میبندن،همونطور در مورد برد و باخت روی دخترای بدحجاب بی حیا ،حرف میزنن و اخبار مربوط بهشونو دنبال میکنند و روی تک زدنشون شرط میبندن

بعضی مردا جدیدا همونطوری که در مورد لباس تنگ و بی ریخت و لزوم تعویض لباس و کفش بی کلاسشون تصمیم میگیرن ،در مورد تعویض دوست دختر بدحجابشون تصمیم میگیرن و عمل میکنن

بعضی مردا همونطوری به خودشون حق میدن، به هر قابلمه در باز ،با غذای خوشمزه ،ناخونک بزنن و بچشن و ببویند و برن سراغ قابلمه بعدی ، به خودشون حق میدن به هر زن بدحجاب بی حیا ،چشم هرزگی بیاندازن و متلک بگن و در صورت امکان......و برن سراغ یکی دیگه

اما...

همین مردا همونطوری که به کوه ها با نگاه احترام و ترس از ابهت، نگاه میکنن ،مجبورن به دختر محجبه با چادر مشکی و با حیا و استحکام درونی با احترام و شکوه نگاه کنن

همین مردا همونوطوری که مجبورن به یک ماشین میلیاردی، فقط نگاه حسرت بار بکنن و ارزو کنن یه بار از نزدیک پارک شده ی این ماشینو ببینن ،به دختر محجبه ی چادر مشکی با حیای بیرونی  و با استحکام درونی، نگاه حسرت بار میکنن و ارزو میکنند یه جا اتفاقی، بتونن بهش سلام کنن و زیرلب جواب بشنون

مردا همونطور که از اسطوره های افسانه ای فوتبال با احتیاط و با احترام و با هیجان حرف میزنن و ارزو میکنن یکبار در ورزشگاه هزاران نفریی باشن ،که اون ادم اونجا باشه و. دستی برای اون هزار نفر ،که این مرد یکی از اونهاست، بلند کنه ، در مورد دخترای محجبه با احتیاط و با احترام حرف میزنن و ارزو میکنن توی جامعه ای باشن که این دختر توی اون جامعه رفت وامد داره

همین مردا همونطور ی  به زیبایی دریا خیره میشن و انعکاس نور خورشید رو فقط برای لحظات کوتاهی میتونن توی تلا لو موج دریا ببینند همونطور به زیبایی یک زن محجبه با حیای بیرونی و استحکام درونی خیره میشوند و فقط میتوانند فقط اندکی  با نگاه غیر مسلح به او نگاه کنن

همین مردا همونطور که به خودشون حق نمیدن به غذای یه ادم خیلی محترم و پست و مقام دار دست درازی کنن و خجالت و ابهت طرف و .. میگیرشون ،همونطور به خودشون اجازه نمیدن توی ذهنشونم برای یک دختر محجبه با حیای بیرونی و استحکام درونی نقشه بکشن و...

این انتخاب ماست که بخواهیم چطور با ما رفتار شود، انتخاب چادر انتخاب یک پوشش نیست انتخاب خیلی چیزهایی است که دست ما نیست !!!تاريخ : چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 | 15:18 | نویسنده : احمد طالبیان |

سخنان اخیر علی مطهری در خصوص مسایل فتنه از زوایای مختلف قابل بررسی است

یکی از این زاویه که بعضی سیاسیون ما تا چه  حد حاضرند، پای شهرت سالاری و رای آوری و برنامه های سیاسی خود ، منافع ملی را فدا کنند؟؟ که الحمدلله برای چندمین بار، در سالهای اخیر انقلاب، ثابت شد، خط مشخصی وجود ندارد و خط قرمزی را هم در این خصوص، برای خود قائل نیستند، وقتی این سخنان عامیانه و فاقد پشتونه منطقی و عقلانی از دهان کسی درمیاید که بهتر از بسیاری از افراد، لایه های پنهان و پیدای فتنه88 را میشناسد و مطمئنا ایشان بی اطلاع از خیلی مسایل محرمانه و ظریف در خصوص این فتنه و اهداف ان نیستند ، تنها میتوان این گمان را در ذهن پروراند که تنها یک مساله سیاسی و جناحی پشت این حرفهاست و به قول معروف قصد ماهی گرفتن از گل آلودی آب را دارند ، اما سوال مهم و حیاتی این است که اقای علی مطهری به چه قیمتی ؟؟ آیا در اتاق فکر شما و دوستان و حامیان و طراحان فکری شما ، براورد دقیقی از هزینه اینگونه کارناوالهای سیاسی شده است ؟ ایا انها شرایط حساس منطقه و مسایل هسته ای ایران و فضای رسوخ انواع اسیبها به بدنه کشور را در این براورد کودکانه ، به حساب اورده اند؟؟؟ اقای علی مطهری باز هم میپرسیم به چه قیمتی ؟؟ پنهان کردن حقایق و وارونه جلوه دادن انچه که ضبط شده تاریخ و میلیونها دیده و ذهن ایرانی است ، مگر به این سادگی است؟؟ چه کسی میتواند فتنه ی 88 را فراموش کند ؟؟ چه کسی میتواند خنده های شیطانی و تمسخر امیز اوباما و مرکل و رژیم صهیونیستی را که هشت سال شهدا با خون خودشان نگذاشتند بر لبان اینها بنشیند ، فراموش کند؟؟

ما در مورد تاریخ هزارساله صحبت نمیکنیم! که بشود گفت افسانه ای بوده است ، ما در مورد سال 88 صحبت میکنیم که جوانان ایرانی هم ان را به خاطر دارند چه برسد به .....!!

 


برچسب‌ها: علی مطهری , فتنه88 , ولایت

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه دهم آذر 1393 | 21:9 | نویسنده : احمد طالبیان |

سالهاست که امریکا با اتش تفرقه ،حمایت از گروههای افراطی، به جان مردم دنیا افتاده است

سالهاست که با خلق امثال داعش و طالبان و مالک ریگی و غیره در کشورهای مسلمان ، مردم بی گناه را به خاک و خون کشیده و منافع مادی نامشروعِ حاصل از این پروژه های کثیف را به عنوان سوغات برای مردمش برده ،اما امروز جنبش والت استریت ،.جنبش نود و نه درصدی و اخیرا قیام سیا ه پوستان امریکا که نسبت به تبعیض و نابرابری نسبت به خود معترض هستند،انگار این حرامها که به خورد مردمش داده ،دارد کار ملتش را میسازد و اغاز دوران رکود و سقوط این ابرقدرت را نوید میدهد ،چقدر جالب است سیاهانی که روزی به عنوان برده ی امریکایی ها حتی حق زندگی نداشتند ،امروز آنقدر بر حق انسانی خود آگاه شده اند که خواستار حق برابر با سایر امریکایی ها هستند!!!

 ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه دهم آذر 1393 | 21:7 | نویسنده : احمد طالبیان |

                                ((هـــــــو الشــا هـــد ))

                         ( گفتگوی بسیجی جا نباز و شـــهـیــــد )

برادر رفتی و تنها شدم من                                   پس از تو همد م غمها شدم من

برادر  بعد تو تحقیر گشتیم                                  همه محکوم بی تقصیر گشتیم

به هر جایی مرامت را شکستند                              شکستندم    آنهایی که مستند

همانهایی که مست میز و مالند                              همان میزی که از خون تو دارند

نشستند پشت میز و بی محابا                               کشیدند خط قرمز بر تو و ما

شدم تحقیر و دشمن زخمها زد                              زبانی هم به این تن زخمها زد                                                                                     

  *      *

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه چهارم آذر 1393 | 9:3 | نویسنده : احمد طالبیان |


تاريخ : سه شنبه چهارم آذر 1393 | 8:45 | نویسنده : احمد طالبیان |

حاج اقا قرائتی در بحث ولایت فقیه قریب به این مضمون می فرمودند : بعضی ها میپرسند این ولایت فقیه را دیگر از کجا اختراع کردید؟؟ رئیس جمهور هست، مجلس هست، دیگر این چه حکمتی دارد، که کسی به نام ولایت فقیه هم باشد ، بنده می گویم در همه دنیا ولایت فقیه هست و این را مااز خودمان درنیاورده ایم ،همه جا، حتی در کشورهای بی دین و لامذهب هم ولایت فقیه هست،ولایت فقیه به معنای اینکه کسی باید در مسائل حساس و اختلافات بنیان کن، که ممکن است اساس یک کشور را برباد دهد،حرف اخر را بزند، در همه دنیا هست!! فقط اسمش متفاوت است، یکجا اسمش دادگاه قانون اساسی است، یک جا پادشاه،یکجا دیوان عالی کشور و.....

ما افتخار این را داریم، که این شخص ،در کشورمان شخصی است که فقیه و خداترس است ، نه خریدنی است و نه ترساندنی و نه در لابی ها و معاملات قدرت میشود دورش زد ، ما مفتخریم کسی را به عنوان ولایت فقیه انتخاب کرده ایم، که احکام الهی و قران و اهل بیت(ع) را سرلوحه کارش قرار داده، حالا هی بگویند، شما این ولایت فقیه را از کجا اورده اید، بحث ولایت فقیه مثل بحث تقلید است ،هیچ کس در عالم نیست که تقلید نکند، همه ما مقلدیم یعنی در اموری که سر رشته نداریم، به متخصص رجوع می کنیم ،حالا مثلا در یک سرماخوردگی ساده ی ادمها ، که مربوط به جسم ادمهاست ،همه معتقدند باید به متخصص ،یعنی پزشک ،انهم خوبش ،رجوع کرد،در بحث دین و رذایل اخلاقی ادمها(که میبینیم در عراق و سوریه و افغانستان،این حیوانیت ادمی و رذایلش چه جنایاتی مرتکب میشود)نیاز به متخصص نیست؟؟


برچسب‌ها: ولایت فقیه , مجلس , امام خامنه ای

تاريخ : دوشنبه سوم آذر 1393 | 18:36 | نویسنده : احمد طالبیان |

با شنیدن اسم اپارتاید، یاد آفریقای جنوبی و حق تضییع شده انها میافتید!! اما تاسف برانگیز است که باید در مورد این واژه در شهربابک صحبت کرد، آنهم در مقوله ای مانند ورزش!!!

شما برای در اختیار داشتن چمن شهربابک باید وابسته به شهرداری باشی، تا بتوانی از چمن استفاده کنی چرا؟؟ چون شهرداری توان ان را دارد که پول چمن را یکجا واریز کند و شما نداری

 

 


برچسب‌ها: آپارتاید , شهربابک , آفریقای جنوبی , چمن

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 20:49 | نویسنده : احمد طالبیان |

مرگ تاسف برانگیز خواننده جوان و اتیه دار کشورمان مرتضی پاشایی از جمله وقایع تلخ چند روز اخیر بود در این موضوع نکاتی وجود دارد که بد نیست به انها پرداخته شود:.

موج سواری دشمنان و بدخواهان و جاهلان(هدایت امواج احساسات مردم به سمت و سویی که منافعشان تامین گردد)

این اتفاق نشان داد همیشه عده ای داخل و خارج هستند که دنبال ایجاد امواج احساسی  و موجسواری بر روی احساسات پاک مردم و به ویژه جوانان هستند، انگار که صیادی هستند که به شکار این لحظه ها نشسته اند ، برای انها مهم نبوده و نیست که امثال مرتضی پاشایی کیستند، حتی مرگ و زندگی انها هم برایشان ارزشی ندارد،آنها نه عاشق موسیقی هستند ونه دلشان برای از دست رفتن یک جوان اینده دار این مملکت میسوزد !!ولی به یکباره در قامت یک مدعی حمایت از جوانان واحساساتشان و حمایتگر سینه چاک از موسیقی ظاهر میشوند و وااسفا سر میدهند که بیا و ببین ، هر چند برای عقلا ثابت شده است هدف ایجاد بهانه برای دودستگی و تفرقه و احیانا آشوب و تجزیه و جنگ داخلی است و بس

ادامه را ملاحظه نمایید


برچسب‌ها: مرتضی پاشایی , مرگ , خواننده , ارتباطات , مجازی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 | 11:3 | نویسنده : احمد طالبیان |

همیشه تاریخ با خودش ابهام و گاه افسانه سازی و قصه پردازی داشته و مردم به حکم علاقه شان به سرگرمی ،به اسطوره و افسانه بیشتر تمایل دارند تا ادمهای حقیقی و واقعی!!زیرا اسطوره ها را میشود به دلخواه ،تعبیر و تفسیر کرد و تصویرهای دلخواه از انها در ذهن کشید،اما ادمهای واقعی و حقیقی را نه!!!

کاری که در طول تاریخ ،با عاشورا هم قصد انجامش را داشته اند و شاید کمی هم موفق شده باشند ،برای ابوالفضل علیه السلام در شعر و نقاشی ابروهای کشیده گذاشتند و برای شمر شاخ و دم !! از علی اکبر حسین(ع) جوانی زیبارو و از عمر سعد هیکل و هیبتی غول آسا!!

اما واقعیت وحقیقت عاشورا این است که شمر و یزید و عمرسعد و تک تک ادمهای بازیگر در صحنه کربلا ،چه در نقش بد و منفور و چه در نقش خوب و مثبت، ادمهای بودند، دست یافتنی و عادی و شاید انچه از انها برای ما افسانه ساخته باشد ،کار غیر عادی بود(به گمان ما البته) که انجام دادند و واقعه ای مثل کربلا،مزید بر علت شد، که وجود انها را ،برای همه ی ما رمز گشایی گردد و ما امروز حرمله و شمر و از انطرف حر و حبیب بن مظاهر و....بشناسیم و لعن کنیم یا درود بفرستیم.

میخواهم بگویم در تعریف شمر نباید غلو کرد و او را یک آدم شاخدار و دم دار و هیولاصفت معرفی کرد، یا عمرسعد را نباید آنگونه تصویر کرد که از خباثت در اعلا درجه بود و به کربلا پا گذاشت،زیرا انوقت ادمها، همان روضه خوانها و سینه زنها و افراد عادی دیگر،فکر میکنند، عمر سعد را شیطان افریده و او بوده که او را به مسلخ کربلا فرستاده است ، انوقت نتیجه یعد و بد این قصه، این میشود که بعضی ها شمر بودن و عمر سعد بودن در این زمانه را غیر قابل باور میبینند و طبیعتا معنی کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا بر فنا میرود.....


برچسب‌ها: کربلا , عاشورا , بازی , شمر , شیطان

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هفدهم آبان 1393 | 14:0 | نویسنده : احمد طالبیان |

بحث این روزهای محافل داخلی و البته دلسوزان خارجی!! مسئله اسیدپاشی اصفهان است، دراین خصوص نکاتی است که باید به ان توجه کافی شود وگرنه اسید پاشی به زنان اصفهانی تبدیل به اسید پراکنی در ایران میشود:

نکته اول:

این کار توسط افراد ناشی و بدون مطالعه و کار میدانی انجام نشده، این را میشود از محل ارتکاب جنایات و نیز از نحوه اجرای ان فهمید ....پس یک برنامه حساب شده پشت این قضیه وجود دارد.
ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه یازدهم آبان 1393 | 13:53 | نویسنده : احمد طالبیان |

فجایع کربلا یک سوال اساسی را در ذهن متبادر میکند و ان این است که یزیدیان چرا با این کیفیت و کمیت به جنگ با حسین(ع) امدند و با این وضعیت ایشان و یارانش را به شهادت رساندند؟ایا نمیشد با تعداد کمتری به جنگ ایشان امد و با سر و صدای کمتری ایشان و یارانشان رابه شهادت رساند؟ ایا نمیشد اینچنین قساوتهایی را انجام نداد؟مثلا پس از شهادت حسین(ع) و یارانش ،زنان و کودکان را به حال خود رها کرد و اجازه داد تا اجساد شهدا به خاک سپرده شوند؟ چرا سر بریدن؟ چرا با نعل تازه بر پیکر شهدا تاختن؟؟ چرا کودک ششماهه را با تیر سه شعبه شهید کردن؟؟ چرا و چرا اینهمه قساوت و بی رحمی در حرکات و رفتار لشکریان یزید وجود داشت؟؟ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه یازدهم آبان 1393 | 10:59 | نویسنده : احمد طالبیان |

به بهانه ی حادثه اخیر در شهرمان که در ان بدلیل عدم رضایت او.لیای دم، جوانی پس از سیزده ، چهاده سال زندانی کشیدن در حالیکه هر روز و شب به انتظار مرگ خودش، بدترین نوع عذاب را تحمل کرده بود به دار اویخته شد :

اصولا ما مسلمانان به ویژه ما شیعیان را به گذشت ،میشناسند ، ما به خدایی اعتقاد داریم که معتقدیم اگر از بندگانش بگذریم، او هم در برابر ما و در روز قیامت با گذشت و فضلش با ما برخورد میکند ،ما پیرو امامانی هستیم که گذشت و بردباری را به ما اموخته اند ، ما پیرو ان امام سجاد(ع) هستیم که وقتی پس از واقعه کربلا یزید از او درخواست کرد که ایا من هم میتوانم توبه کنم و بخشیده شوم، در پاسخش ضمن اینکه جواب بله داد ،حتی راهنمایی اش هم کرد که چه کند که بخشیده شود!! هر چند این ملعون هیچ گاه نتوانست به دستورالعمل امام عمل کند.....ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه یازدهم آبان 1393 | 7:49 | نویسنده : احمد طالبیان |

ما دو نوع اندوه و غصه داریم.... یک نوع آن، از نوع اندوه ماشین و خانه و مرگ عزیزان و افزایش قیمت سیب زمینی و .... که آدم را چه جسمی و چه روحی داغان می کند، افسردگی و مرض های روانی و عصبی می آورد ... چرا؟؟ چون از جنس انسان نیست و انسان هم به خاطر انسان بودنش نمی تواند خود را یا این اندوه ها سازگار کند، مثل یک بیگانه در وجود انسان وارد می شود و بلافاصله سیستم دفاعی روحی –جسمی فرد به مقابله برمی خیزد و نتیجه اش همین جنگ اعصاب و روان در وجود انسان است ...درست مثل اینکه یک عضو ناهم جنس با کسی به او پیوند زده شود، گلوبول های سفید بلافاصله به آن حمله می کنند و فرد دچار تب و بیماری و تشنج می شود ... چون از جنس بدن نیست و نمی تواند سازگار با آن باشد...

اما نوع دیگری از اندوه است که ......


برچسب‌ها: اندوه , کربلا , انسان , غصه

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه نهم آبان 1393 | 20:18 | نویسنده : احمد طالبیان |

همه مکاتب بشری با این ادعا متولد شده اندکه تنها انها هستند که میتوانند رفاه حداکثری ولذت بینهایت ودریک کلام شادی و شادمانی و دلخوشی و.... را برای انسان به ارمغان بیاورند، انها درپاسخ به این سوال انسان ،که چگونه باید شادباشم ؟برای چه چیز بایداحساس شادمانی بکنم؟ بلافاصله وبی درنگ، قرص اکس و شرابهای مدهوش کننده و لذت جنسی وتنوع و رنگارنگی خوراکیها  را دستش دادندو گفتند: بنوش وبرقص و نپرس ،انها انسان را به مصرف گرایی و لذت جویی وتنوع طلبی بی حدو حصرسوق دادند  وهر چند کودکِ هوا و هوسِ انسان، چندصباحی با اینها دلخوش وسرگرم بازی بود، اما در نهایت نتیجه فاجعه بار بود!! بزرگترین مصرف کننده داروهای ضدافسردگی و مشتریان پر و پا قرص خودکشی و دیگر کشی و از هم پاشیدگی کانون آرامش بخش خانواده ،ازدواج با حیوانات و هم جنس و سرخوردگی مفرط ،ماحصل این بازی کودکانه ،اماخطرناک بود....

 


برچسب‌ها: عاشورا , شادی , امام حسین , ع , شهدا

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ششم آبان 1393 | 20:3 | نویسنده : احمد طالبیان |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.