((هـــــــو الشــا هـــد ))

                         ( گفتگوی بسیجی جا نباز و شـــهـیــــد )

برادر رفتی و تنها شدم من                                   پس از تو همد م غمها شدم من

برادر  بعد تو تحقیر گشتیم                                  همه محکوم بی تقصیر گشتیم

به هر جایی مرامت را شکستند                              شکستندم    آنهایی که مستند

همانهایی که مست میز و مالند                              همان میزی که از خون تو دارند

نشستند پشت میز و بی محابا                               کشیدند خط قرمز بر تو و ما

شدم تحقیر و دشمن زخمها زد                              زبانی هم به این تن زخمها زد                                                                                     

  *      *

برا در بعد تو دنیا دگر شد                                     همه معیار ها زیر و زبر شد

تعهد رفت از خاطر، هم از یاد                                 از این مو من نماها داد ،فریاد

ریا کاری چو اختا پوس صد پا                                 دوانده ریشه ی خود را به هر جا

کمیل و ندبه و ورد و صداقت                                  تـــــــــوسل با نماز کنج خلوت

چرا از یادها رفت و کهن شد                                    همه دلها اسیر اهرمن  شـــــد

خلوص سنگر و شبهای ایثار                                    شده مغلو ب پا رتی های شر بار

حیا و عفت و مردی  فدا شد                                   چه ظلمی در حق دین خدا  شد

به دنیا مان ز بسکه بد حجابی است                            حجاب اینجا کار نا حسابی است

هر آنکس ذره ای حجب و حیا داشت                         به گلزار شهیدان اشک غم کاشت

شما سنگ صبور درد ما یید                                     مبا دا یار خود تنها گذارید

                                             *       *

برادر بعد تو دنیا دگر شد                                         همه مقیا سها زیر و زبر شد

نفاق، جای خودش را باز کرده                                  تهاجم کار خود آغاز کرده

چو ایمان و تعهد کم بها شد                                    جوان در دام شیطا ن مبتلا شد

به جای آن سلحشوران بی باک                                جوانان  آمدند با یقه چاک

به جای عفت و حجب و متانت                                 سبک بازی و خواری و رذالت

شــــــده معیار بعضی از جوانان                              هما نهایی که ابرو کرده قـیـطـان

همان هایی که شیطان کرده الگو                              لباسی ژنده و افشا ند ه گیسو

چنین گشتند میدان دار و سالار                               فراموشی ریشه ، شرط این کار

چه گویم درد دل را با که گویم                                فزون از طاقت است غم، من چه گویم

برادر بعد تو با ما چها کرد                                      ستون پنجمی که بس جفا  کرد

هما نهایی که دخمه می خرید ند                              شد ند زالو و خونها را مکید ند

همانهایی که وقت رزم و پیکار                                  به سورا خی خز ید ند  و شدند زار

شد ند کاسه به دست و داغ داغند                               برای مفت خوری عازم به باغند

کسی که میل دنیا را صلا  کرد                                  غر و ر ملی و دین را فدا کرد

به وقت خوشه چینی گشت حاضر                              شده  میراث  خوار  آن  نوادر

بدون زحمتی ارثی طلب کرد                                    به هر جا چنگ زد ، حق را غضب کرد

                                                    *         *

برادر بعض یاران پشت کردند                                     به خو نها ی شهید ان پشت کردند

به دنیا این عجوزه باج دادند                                        به کا لا های پستش تاج   دادند

 

شد ند سر گر م جمع مال دنیا                                  گز ید ند این عر و سک را به عقبی

سوابق را فدا کر د ند و ر فتند                                  ره خود را جدا کردند و رفتند

هم اینها راه شیطان باز کردند                                   بریدند  و  تجـمـل ساز کردند

                                                    *          *

بر ا در بعد تو بس ما جرا شد                                   بسیج با مکر دشمن آشنا   شد

تها جم کار  خود را کرد آغاز                                    به آهنگ شیا طین گشت دمساز

به جنگ نرم دشمن داشت امید                                بسیجی کرد دشمن را نو مید

به هر جبهه بسیجی رو سفید است                            بسیج اسطو ره عشق و امید است

بسیجی عاشقا نه کرد پرواز                                      بسوی بیکرا نی پاک و پر راز

به اوج صنعت و فن آوری رفت                                 ز لطف حق به این خود باوری رفت

ز سلو لها ی بنیا دی گذشتند                                  به   تخت  هسته ای نیکو نشستند

فضا و آسمان ، خشکی و دریا                                   نبوغ هر بسیجی شد شکو فا

خدا  در هر قدم با مخلصان است                              بسیجی حر کتش از روی جان است

شهید ان داد در این جبهه امروز                              چو تهر ا نی و روشن ، لیک  پیروز

بــلــــه مـــا همچنان امید واریم                            برای فـــــتح فـــردا رهسپا ریم

بیا یید تا برای آ خرین بار                                      کفن پو شان کنیم آغاز پیکار

بدان جریان حق با مقتدا بود                                   که پیر و زی حق ا مر  خدا   بود

پیا م مفتدا  سید علی  را                                         چراغ  روشن  جان و  جلی  را

به گوش عالمی با جان رسا نیم                                 که  ما  سر باز  پیر   کا رو ا نیم

بپا خیزیم و چون سیلی خر و شا ن                            ز پا یه بر کنیم ا بناع  شیطان

دل مو لا یمان صاحب الز مان(عج) را                          همان منجی بر حق جهان را

کنیم شاد و ادای دین سازیم                                    دگر باره به دشمنها بتا زیم

بپا خیزیدای یاران دیراست                                      که دشمن هم ضعیف و هم حقیراست

به پاس حر مت خو ن شهید ا ن                               به خود  آئید مجنون  شهید ا ن

کفنها ی شهیدان را بپو شیم                                   به آگا هی  فر زندان بکو شیم

بله ،تا پرچم و خون شهیدان                                    به پا باشد منم حاضر به میدان

صبو رم گر چه زخم سینه دارم                                برای مرگ دشمن کینه دارم

پیام  پیر  دانا  بود   وحدت                                     که رمز فتح درها بود وحدت

کنون که مقتدا سید علی شد                                    تلاش هر بسیجی منجلی شد

که تا جان در بدن دارد بسیجی                                 درفش  حق  نگذارد بسیجی

بسیجی چشمه ی پاک خدا یی                                 بسیجی دشمن هر بی حیایی

بسیجی عا شق حق و ولا یت                                   بسیجی روشن از نور هدا یت

بسیجی مخلصی در جان فشانی                                بسیجی بی ریا در بی نشا نی

بسیجی  یاور  و  امید    دلها                                    بسیجی سا ز ما نی بی محا با

برادر، تا بسیجی هست خونها                                    فنا  هرگز  نگردد  در   قضا یا

بسیج آماده فرمان رهبر                                          بله سید  علی   فر ز ند   حیدر

خدایا  شاهدی  "درویش "   گفته                            شب و روزش یکی گشته ،نخفته

تو یاری کن که  یار  بی   کسا نی                             بسیجی را تو یـــاری می رسانی

کفنهای   شهیدان  را   بپوشیم                               برای حر فشا ن با جــان بکوشیم

 

                                                                            درویش  خاکسار=غلام رضا     قدوسی

 

 

 تاريخ : سه شنبه چهارم آذر 1393 | 9:3 | نویسنده : احمد طالبیان |


تاريخ : سه شنبه چهارم آذر 1393 | 8:45 | نویسنده : احمد طالبیان |

حاج اقا قرائتی در بحث ولایت فقیه قریب به این مضمون می فرمودند : بعضی ها میپرسند این ولایت فقیه را دیگر از کجا اختراع کردید؟؟ رئیس جمهور هست، مجلس هست، دیگر این چه حکمتی دارد، که کسی به نام ولایت فقیه هم باشد ، بنده می گویم در همه دنیا ولایت فقیه هست و این را مااز خودمان درنیاورده ایم ،همه جا، حتی در کشورهای بی دین و لامذهب هم ولایت فقیه هست،ولایت فقیه به معنای اینکه کسی باید در مسائل حساس و اختلافات بنیان کن، که ممکن است اساس یک کشور را برباد دهد،حرف اخر را بزند، در همه دنیا هست!! فقط اسمش متفاوت است، یکجا اسمش دادگاه قانون اساسی است، یک جا پادشاه،یکجا دیوان عالی کشور و.....

ما افتخار این را داریم، که این شخص ،در کشورمان شخصی است که فقیه و خداترس است ، نه خریدنی است و نه ترساندنی و نه در لابی ها و معاملات قدرت میشود دورش زد ، ما مفتخریم کسی را به عنوان ولایت فقیه انتخاب کرده ایم، که احکام الهی و قران و اهل بیت(ع) را سرلوحه کارش قرار داده، حالا هی بگویند، شما این ولایت فقیه را از کجا اورده اید، بحث ولایت فقیه مثل بحث تقلید است ،هیچ کس در عالم نیست که تقلید نکند، همه ما مقلدیم یعنی در اموری که سر رشته نداریم، به متخصص رجوع می کنیم ،حالا مثلا در یک سرماخوردگی ساده ی ادمها ، که مربوط به جسم ادمهاست ،همه معتقدند باید به متخصص ،یعنی پزشک ،انهم خوبش ،رجوع کرد،در بحث دین و رذایل اخلاقی ادمها(که میبینیم در عراق و سوریه و افغانستان،این حیوانیت ادمی و رذایلش چه جنایاتی مرتکب میشود)نیاز به متخصص نیست؟؟


برچسب‌ها: ولایت فقیه , مجلس , امام خامنه ای

تاريخ : دوشنبه سوم آذر 1393 | 18:36 | نویسنده : احمد طالبیان |

با شنیدن اسم اپارتاید، یاد آفریقای جنوبی و حق تضییع شده انها میافتید!! اما تاسف برانگیز است که باید در مورد این واژه در شهربابک صحبت کرد، آنهم در مقوله ای مانند ورزش!!!

شما برای در اختیار داشتن چمن شهربابک باید وابسته به شهرداری باشی، تا بتوانی از چمن استفاده کنی چرا؟؟ چون شهرداری توان ان را دارد که پول چمن را یکجا واریز کند و شما نداری

 

 


برچسب‌ها: آپارتاید , شهربابک , آفریقای جنوبی , چمن

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 | 20:49 | نویسنده : احمد طالبیان |

مرگ تاسف برانگیز خواننده جوان و اتیه دار کشورمان مرتضی پاشایی از جمله وقایع تلخ چند روز اخیر بود در این موضوع نکاتی وجود دارد که بد نیست به انها پرداخته شود:.

موج سواری دشمنان و بدخواهان و جاهلان(هدایت امواج احساسات مردم به سمت و سویی که منافعشان تامین گردد)

این اتفاق نشان داد همیشه عده ای داخل و خارج هستند که دنبال ایجاد امواج احساسی  و موجسواری بر روی احساسات پاک مردم و به ویژه جوانان هستند، انگار که صیادی هستند که به شکار این لحظه ها نشسته اند ، برای انها مهم نبوده و نیست که امثال مرتضی پاشایی کیستند، حتی مرگ و زندگی انها هم برایشان ارزشی ندارد،آنها نه عاشق موسیقی هستند ونه دلشان برای از دست رفتن یک جوان اینده دار این مملکت میسوزد !!ولی به یکباره در قامت یک مدعی حمایت از جوانان واحساساتشان و حمایتگر سینه چاک از موسیقی ظاهر میشوند و وااسفا سر میدهند که بیا و ببین ، هر چند برای عقلا ثابت شده است هدف ایجاد بهانه برای دودستگی و تفرقه و احیانا آشوب و تجزیه و جنگ داخلی است و بس

ادامه را ملاحظه نمایید


برچسب‌ها: مرتضی پاشایی , مرگ , خواننده , ارتباطات , مجازی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 | 11:3 | نویسنده : احمد طالبیان |

همیشه تاریخ با خودش ابهام و گاه افسانه سازی و قصه پردازی داشته و مردم به حکم علاقه شان به سرگرمی ،به اسطوره و افسانه بیشتر تمایل دارند تا ادمهای حقیقی و واقعی!!زیرا اسطوره ها را میشود به دلخواه ،تعبیر و تفسیر کرد و تصویرهای دلخواه از انها در ذهن کشید،اما ادمهای واقعی و حقیقی را نه!!!

کاری که در طول تاریخ ،با عاشورا هم قصد انجامش را داشته اند و شاید کمی هم موفق شده باشند ،برای ابوالفضل علیه السلام در شعر و نقاشی ابروهای کشیده گذاشتند و برای شمر شاخ و دم !! از علی اکبر حسین(ع) جوانی زیبارو و از عمر سعد هیکل و هیبتی غول آسا!!

اما واقعیت وحقیقت عاشورا این است که شمر و یزید و عمرسعد و تک تک ادمهای بازیگر در صحنه کربلا ،چه در نقش بد و منفور و چه در نقش خوب و مثبت، ادمهای بودند، دست یافتنی و عادی و شاید انچه از انها برای ما افسانه ساخته باشد ،کار غیر عادی بود(به گمان ما البته) که انجام دادند و واقعه ای مثل کربلا،مزید بر علت شد، که وجود انها را ،برای همه ی ما رمز گشایی گردد و ما امروز حرمله و شمر و از انطرف حر و حبیب بن مظاهر و....بشناسیم و لعن کنیم یا درود بفرستیم.

میخواهم بگویم در تعریف شمر نباید غلو کرد و او را یک آدم شاخدار و دم دار و هیولاصفت معرفی کرد، یا عمرسعد را نباید آنگونه تصویر کرد که از خباثت در اعلا درجه بود و به کربلا پا گذاشت،زیرا انوقت ادمها، همان روضه خوانها و سینه زنها و افراد عادی دیگر،فکر میکنند، عمر سعد را شیطان افریده و او بوده که او را به مسلخ کربلا فرستاده است ، انوقت نتیجه یعد و بد این قصه، این میشود که بعضی ها شمر بودن و عمر سعد بودن در این زمانه را غیر قابل باور میبینند و طبیعتا معنی کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا بر فنا میرود.....


برچسب‌ها: کربلا , عاشورا , بازی , شمر , شیطان

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هفدهم آبان 1393 | 14:0 | نویسنده : احمد طالبیان |

بحث این روزهای محافل داخلی و البته دلسوزان خارجی!! مسئله اسیدپاشی اصفهان است، دراین خصوص نکاتی است که باید به ان توجه کافی شود وگرنه اسید پاشی به زنان اصفهانی تبدیل به اسید پراکنی در ایران میشود:

نکته اول:

این کار توسط افراد ناشی و بدون مطالعه و کار میدانی انجام نشده، این را میشود از محل ارتکاب جنایات و نیز از نحوه اجرای ان فهمید ....پس یک برنامه حساب شده پشت این قضیه وجود دارد.
ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه یازدهم آبان 1393 | 13:53 | نویسنده : احمد طالبیان |

فجایع کربلا یک سوال اساسی را در ذهن متبادر میکند و ان این است که یزیدیان چرا با این کیفیت و کمیت به جنگ با حسین(ع) امدند و با این وضعیت ایشان و یارانش را به شهادت رساندند؟ایا نمیشد با تعداد کمتری به جنگ ایشان امد و با سر و صدای کمتری ایشان و یارانشان رابه شهادت رساند؟ ایا نمیشد اینچنین قساوتهایی را انجام نداد؟مثلا پس از شهادت حسین(ع) و یارانش ،زنان و کودکان را به حال خود رها کرد و اجازه داد تا اجساد شهدا به خاک سپرده شوند؟ چرا سر بریدن؟ چرا با نعل تازه بر پیکر شهدا تاختن؟؟ چرا کودک ششماهه را با تیر سه شعبه شهید کردن؟؟ چرا و چرا اینهمه قساوت و بی رحمی در حرکات و رفتار لشکریان یزید وجود داشت؟؟ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه یازدهم آبان 1393 | 10:59 | نویسنده : احمد طالبیان |

به بهانه ی حادثه اخیر در شهرمان که در ان بدلیل عدم رضایت او.لیای دم، جوانی پس از سیزده ، چهاده سال زندانی کشیدن در حالیکه هر روز و شب به انتظار مرگ خودش، بدترین نوع عذاب را تحمل کرده بود به دار اویخته شد :

اصولا ما مسلمانان به ویژه ما شیعیان را به گذشت ،میشناسند ، ما به خدایی اعتقاد داریم که معتقدیم اگر از بندگانش بگذریم، او هم در برابر ما و در روز قیامت با گذشت و فضلش با ما برخورد میکند ،ما پیرو امامانی هستیم که گذشت و بردباری را به ما اموخته اند ، ما پیرو ان امام سجاد(ع) هستیم که وقتی پس از واقعه کربلا یزید از او درخواست کرد که ایا من هم میتوانم توبه کنم و بخشیده شوم، در پاسخش ضمن اینکه جواب بله داد ،حتی راهنمایی اش هم کرد که چه کند که بخشیده شود!! هر چند این ملعون هیچ گاه نتوانست به دستورالعمل امام عمل کند.....ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه یازدهم آبان 1393 | 7:49 | نویسنده : احمد طالبیان |

ما دو نوع اندوه و غصه داریم.... یک نوع آن، از نوع اندوه ماشین و خانه و مرگ عزیزان و افزایش قیمت سیب زمینی و .... که آدم را چه جسمی و چه روحی داغان می کند، افسردگی و مرض های روانی و عصبی می آورد ... چرا؟؟ چون از جنس انسان نیست و انسان هم به خاطر انسان بودنش نمی تواند خود را یا این اندوه ها سازگار کند، مثل یک بیگانه در وجود انسان وارد می شود و بلافاصله سیستم دفاعی روحی –جسمی فرد به مقابله برمی خیزد و نتیجه اش همین جنگ اعصاب و روان در وجود انسان است ...درست مثل اینکه یک عضو ناهم جنس با کسی به او پیوند زده شود، گلوبول های سفید بلافاصله به آن حمله می کنند و فرد دچار تب و بیماری و تشنج می شود ... چون از جنس بدن نیست و نمی تواند سازگار با آن باشد...

اما نوع دیگری از اندوه است که ......


برچسب‌ها: اندوه , کربلا , انسان , غصه

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه نهم آبان 1393 | 20:18 | نویسنده : احمد طالبیان |

همه مکاتب بشری با این ادعا متولد شده اندکه تنها انها هستند که میتوانند رفاه حداکثری ولذت بینهایت ودریک کلام شادی و شادمانی و دلخوشی و.... را برای انسان به ارمغان بیاورند، انها درپاسخ به این سوال انسان ،که چگونه باید شادباشم ؟برای چه چیز بایداحساس شادمانی بکنم؟ بلافاصله وبی درنگ، قرص اکس و شرابهای مدهوش کننده و لذت جنسی وتنوع و رنگارنگی خوراکیها  را دستش دادندو گفتند: بنوش وبرقص و نپرس ،انها انسان را به مصرف گرایی و لذت جویی وتنوع طلبی بی حدو حصرسوق دادند  وهر چند کودکِ هوا و هوسِ انسان، چندصباحی با اینها دلخوش وسرگرم بازی بود، اما در نهایت نتیجه فاجعه بار بود!! بزرگترین مصرف کننده داروهای ضدافسردگی و مشتریان پر و پا قرص خودکشی و دیگر کشی و از هم پاشیدگی کانون آرامش بخش خانواده ،ازدواج با حیوانات و هم جنس و سرخوردگی مفرط ،ماحصل این بازی کودکانه ،اماخطرناک بود....

 


برچسب‌ها: عاشورا , شادی , امام حسین , ع , شهدا

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه ششم آبان 1393 | 20:3 | نویسنده : احمد طالبیان |

                                (( هـــــــــــــو الشـــــافــی ))

                            (ســـر بــــــاز  عــتــــر ت )

              نام من سرباز کوی عترت است

                                        دوره ی آموزشی ام هیئت است

              پادگانم چـــــــــادری شد وصله دار

                                       سر درش عکس علی (ع) با ذوالـفـقـار

             ارتــش حیــــــــــــدر مـحـل خدمتم

                                       بـهـر جـانــبــــــــــــازی پی هر فرصتم

           نبش سر دوشی من با فاطمه (س)است

                                       قـمـقـمــه ام پر ز آب علقمه است

           رنگ پیراهن نه رنگ خاکی است

                                   زینب آن را دوخته پس مشکی است

                         اسم رمز حمله ام یاس علی (ع)

                        افسر ما فوقم عباس  عــلـــی (ع)تاريخ : سه شنبه ششم آبان 1393 | 14:21 | نویسنده : احمد طالبیان |

((هــــــــــوالقادر ))

(ياران حسين )

كعبه را در كربلا ديدند ياران حسين                                 حـج خونين را پسنديدند ياران حسين

نكتــــه ها دارد حج نا تمام و نينوا                                    رازها از نكتــه فهميدند ياران حسين

رود سرخي كز محـــــرم شد شروع                                 از برش سيراب گرديدند ياران حسين

ضرب آزادي چو زد مرشـــــد،همه                                  سر به دست زيبا چرخیدند ياران حسين

غنچه خونين عاشـــورا هرجا بشكفد                                  مي زند فرياد:تابيــــدند ياران حسين

از بساط پست اين دنيــــــاي پست                                   عاشقانه دست ببــريدند ياران حسين

رفته عباس آورد آب از براي كودكان                               آبـــــرو بر آب بگزيدند ياران حسين

نهي از منــــــكر چو بُد مقصودشان                                  امر بر مــــعروف گرديدند ياران حسين

                                       گريه كن "درويش "بر حال خودت

                                       با لب خونين خنديدند ياران حسين

                                                              درويش  خاكسار

                                                                                         محرم-86تاريخ : سه شنبه ششم آبان 1393 | 11:48 | نویسنده : احمد طالبیان |

یه روز یه ترک بود که.....

لره میره .......

به یه اصفهانی میگن.....

فلان مسوول رو دیدی هیکلش عین.......

شنیدی میگن فلانی رفته امریکا دماغشو.......

شنیدی فلان مسئول تو سخنرانیش چه سوتی ای داده......

آقای...عمرش ،مثل عمر نوحه......

سالهاست که جوکهایی با این عناوین اغاز میشوند اخرش کلی صدای خنده بالا میرود همراهش کلی چیزهای دیگر بر باد

تمسخر گرفتند دیگران کار خیلی زشتی است ،چون شما با تمسخر او در واقع دارید به خالق او ،دهن کجی میکنید ، چون نقاش صورت و سیرت او، خداست، اما کار وقتی زشتتر می شود و ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی پیدا میکند که یک جملمه کوتاه طنز گونه و به ظاهر کم اهمیت ،یک قوم را هدف قرار میدهد ، اینجا دیگرنمیشود راحت خندید و اگر اهل درد باشید و رنج کشیده فرهنگ و ملیت و هویت ، باید اشک بریزید ......

و من نمیخواهم از ابعاد شرعی ان چیزی بگوبم که این زبان کوچک چقدر میتواند با چرخیدنش در دهان آتش سوزران برای اخرتمان مهیا کند!!! انهم سر هیچ و پوچ!!

 


برچسب‌ها: جک , لر , ترک , انگلیس , شادی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه سوم آبان 1393 | 18:31 | نویسنده : احمد طالبیان |
با سلام خدمت خوانندگان این وبلاگ ،در این پست میخواهم یک سوال مطرح کنم و با کمک شما به ان پاسخ دهم،شیوه پاسخ دهی هم اینطور خواهد بود که شما در قسمت نظرات ،پاسخ خود را میگذارید و بنده ان زا ذیل همین مطلب  اضافه میکنم و در پایان جمع بندی خواهم نمود ،انشاالله:

و اما سوال: سالهاست یک مشکل و معضل فرهنگی گریبانگیر ماست و ان این است که ما در قالب طنز و تمسخر و جک ،به شخصیتها و اقوام مختلف که بیشترشان جزئی از مفاخر و هویت ما هستند ، توهین میکنیم ،اکنون با ورود تکنولوژی های جدید ،بستر برای رشد قارچ گونه ی این بیماری در فضای جامعه مهیاتر شده است ،این در حای است که گاه افرادی با این حربه و اسلحه ،مقدسات ما را نیز هدف قرار میدهند.

سوال من این است که به نظر شما خواننده عزیز ،آیا با اینطور کارها موافق هستید یا نه ؟اسیبهای این طور کارها را چه میدانید؟ریشه ی این معضل را از کجا میدانید؟؟ آیا راه حلی برای این موضوع پیشنهاد میکنید ؟؟

منتظر پاسخهای شما هستم و در عین حال تحلیل خودم را در پست بعدی در مورد این موضوع مطرح خواهم نمود


برچسب‌ها: سوال , طنز , تمسخر , هزل

تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 | 9:6 | نویسنده : احمد طالبیان |

وقایع جهانی و کشور وحتی شخصی را میتوان از زوایای مختلف نگریست و انها را تحلیل کرد، ولی یکی از زاویه های که حتما باید از دریچه ان به این وقایع نگاه کرد دید مهدوی یا اخبار ظهور یا دید  اخرالزمانی است

گویی جهان در حال یک رستاخیز بزرگ است، رستاخیری که طومارهایی را در هم خواهد پیچید و زمین و زمان را از نو متولد خواهد کرد......

اکنون انسان، این کودک تنهای هستی، دردهایی را تحمل میکند، که گاه ذکر انها هم از توان و طاقت قلم بیرون است !!

براستی انسان تاوان چه چیز را میدهد؟! کدام درس فراموش شده ، چنین تنبیه بزرگی را در پی دارد و تا کجا این تنبیه ادامه خواهد داشت؟!

 


برچسب‌ها: گناه , آخرالزمان , انسان , قتل

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 | 18:39 | نویسنده : احمد طالبیان |
 

حوادث عراق و سوریه و افغانستان با همه تلخی ها و رسوایی هایش یک نکته ی عمیق برای همه ملتهای مستقل و ازاده جهان، به ویژه ملت ما داشت ، ان نکته مهم که بر امده از رنجها و خونهای مردم بی گناه و اوارگی انهاست، این است که اگر ملتی نخواهد یا بهتر بگویم امادگی فکری و فیزیکی نداشته باشد که سرنوشت خود را ،خود به دست بگیرد ، هستند کدخداها و دلقکها و عروسکهای خیمه شب بازی شان،که اینکار را انگونه که خودشان میخواهند و منافعشان ایجاب میکند ،انجام بدهند

کدخداهایی که به تصمیم گیری و قمار بر روی کشورها و ملتها عادت دارند! انگار عادتشان شده است که فرعون وار  ادعای خدایی کنند و برای سرنوشت و زندگی و مرگ دیگران تصمیم بگیرند

در این بلبشوی سیرک وار ،که سازمان ملل و حقوق بشر و سازمان انرژی اتمی دلقکها و حیوانات دست اموز هستند  و دنیا شاهد زشت ترین و کثیف ترین اجرای بشر برروی این صحنه است ، ملتی میتواند این صحنه را بر هم بزند و حرفش را بر کرسی بنشاند و حقش را بگیرد، که عزم و اراده و خواست درونی و مهمتر ،استحکام ایمانی و خودباوری داشته باشد

اکنون بر ماست که بیش از پیش بر این خودباوری و ایمان بیافزاییم و نباشد کسی یا جریانی یا رسانه ای فقط و فقط برای اغراض خودخواهانه شخصی و حزبی به این باور و ایمان ضربه بزند که نتیجه اش فاجعه بار خواهد بود، فاجعه ای به مراتب وخیم تر از جریانات و اتفاقات تاسف بار سوریه و عراق !!


برچسب‌ها: عراق , سوریه , کدخدا , افغانستان , دلقک

تاريخ : چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 | 11:18 | نویسنده : احمد طالبیان |
 

قاتل در کمتر از چهار ساعت دستگیر شد

اتشنشانی در سال جاری بیش از دویست ماموریت موفق داشته است

در زلزله اخیر نیروهای امدادی موفق شدند جان صد نفر را که زیر اوار مانده بودند را نجات دهند

تعداد معتادینی که با کمک دولت موفق به ترک اعتیاد خود شدند و دامان جامعه برگشتند بیش از دو هزار نفر است

دزدان خانه پیرزن بعد از سه روز متواری شدن ،بالاخره دستگیر شدند

اینها تیترهای تقریبا هر روزه مجلات و روزنامه های ماست!! میشود به این تیترها، بسیار افزود، مسایل و اسیبهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که تیتر می شوند و رونق روزنامه نگاران و مجلات، تا کسی ترغیب شود و پولی بابت خواندن اینها بپردازد البته بحث من اصلا معزل حاشیه نگاری روزنامه ها نیست یا نمیخواهم در مورد مردمی بگویم که وقت و عمر خودشان را پای خواندن این طور مطالب میگذارند و با علاقه انها را دنبال میکنند،یا نمیخواهم بگویم چرا باید بعضی رسانه ها برای فروش بیشتر امنیت فکری مردم را به خطر بیاندازند و سیاهنمایی کنند

 


برچسب‌ها: قاتل , مدیریت , ماهواره , واتس اپ , شیعه

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 | 11:15 | نویسنده : احمد طالبیان |

متاسفانه خیلی ها فکر می کنند فرد با ازدواج، هویت شخصی و فردی خود را از دست می دهد یا باید از دست بدهد!! یعنی دیگر نباید برای خودش حریم شخصی و فردی تعریف کند و نباید سلیقه و علایق شخصی داشته باشد و زمانی رابه خودش اختصاص دهد و متاسفانه ازدواج با این دیدگاه دیوار بلند یک حصار، تعبیر می شود، که فرد را گرفتار خود می کند، در صورتی که باید بر عکس آن باشد و فرد با ازدواج، فراقت بال بهتر و بیشتری برای رسیدگی به علایقی که در نهاد او گذارده شده و شاید در مشغله زندگی مجردی، فرصت و آسایش خیالی برای رسیدن به آنها نداشته، داشته باشد (تحصیل، انجام امور مذهبی، ورزش، هنر و...)

 


برچسب‌ها: زناشویی , انحصار طلبی , زندگی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه چهاردهم مهر 1393 | 7:37 | نویسنده : احمد طالبیان |

زهرا جان دخترک نازم سلام، سلام ،بابا، سلام ِبابا جنسش از جنس نرمی و لطافت و زیبایی ست ،مثل ... مثل عروسک خرسی پشمالویت، بیا بابا بیا بنشین می خواهم قصه ای برایت بگویم، قصه بابا با یکی بود و یکی نبود شروع نمی شود، چون یکی بوده و یکی هست و یکی خواهد بود که جای همه بودها و نبودها ، هست .

قصه بابا بزبز قندی و شنگول و منگول و حبه انگور، ندارد و گرگ بدجنس هم .... چون توی قصه بابا گرگ بدجنس، نفس خود باباست و شنگول و منگول و حبه انگور ، هم دوران زندگی بابات (کودکی و جوانی و میانسالی )

مهم نیست بزبز قندی کجاست و چه می کند ، چون گرگه ، خودش را به هزار رنگ در می آورد تا زندگیت را ببلعد.

بگذریم بابا،بگذار قصه مان را شروع کنیم..............

 


برچسب‌ها: زهرا , دختر , قصه , بابا

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه یازدهم مهر 1393 | 10:12 | نویسنده : احمد طالبیان |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.